Latest posts | Stangen

Latest posts

Before you sign up to our blog, perhaps you want to read some of our recent posts below. We blog about everything from life insurance to the not so great financial burdens. When you sign up via email, you will be notified every time we publish another article on the site.

33 Money-Saving Tips For South African Couples

Technical recessions, rolling blackouts and retrenchments are probably not high on the list of words you would use on a first date, would you? But after the initial cuddles turn into a long-term commitment, South African couples who plan together are more likely to...

Read more

How To Budget As A Couple

The word “couple” is defined in the dictionary as - two people, or things of the same sort, considered together. Now you might be in a relationship and consider yourself “together”, but are you on the same page about everything? Probably not. Money is often one of the...

Read more

3 Questions You Should Ask Yourself Every 10 Years

Put up your hand if you find yourself doing a tiny bit of soul searching once in a while? Like it or not, our subconscious picks a few do-overs and do-betters and locks it in for us. That's cool because mid-year is a great time to make a few changes in your life. What...

Read more

Ucabanga ukuthenga umuzi? Funda la kuqala

Uma iminyaka yakho iphakathi kuka-30,ukuya phambili,  maningi amathuba wokuthi usungena esigabeni sempilo yakho lapho usuuhola kanconcwana, futhi ngenxa yalokho, usucabanga nokuthenga umuzi. Ngengomuntu osemusha, kubalulekile ukwazi ukuthi yiziphi izimo ozobhekana...

Read more

Thinking of buying a house? Read this first

If you’re in your thirties, it’s likely that you’re entering the prime income-earning years of your life, and may even be considering buying a house. As a young person, it is essential to know what you are up against. Buying a house is an investment that requires...

Read more

Young couples talk: moving in together

When is it the right time to move in with your partner? You might think that just because you're in love, it is the right thing to do. However, living together can make or break a relationship. Moving in together is a huge step that requires both parties to think long...

Read more

Inxoxo zama lobola

Isiko lokukhokha ilobolo lijwayelekile emhlabeni jikelele. Kuphela nje, kungenzeka ukuthi kwenziwa ngezindlela ezihlukile kwamanye amazwe. Emphakathini wanamuhla, ukulobola kuhlanganisa imindeni emibili, futhi kubonisa ukuthi umkhweyana uzokhona ukusekela umakoti...

Read more

Lobola ins and outs

The tradition of paying lobola is a prevalent one around the world; except it may be done differently from culture to culture. In modern society, it brings the bride and groom's families together, showing that the groom is capable of supporting his bride, and that the...

Read more

Izindlela zokonga imali ngosuku lomshado

Usuku lomshado luvame ukuba nezindleko. Kuningi okumele ukucabange njengendawo esizoshadela kuyona, ukudla, umhlobiso kanye neziphuzo ezimnandi. Ngenhlanhla, akudingi ukuthi lezizinto zikucindizele futhi kwande imali oyikhiphayo. Ziningi izindlela zokwehlisa...

Read more

Cost-cutting tips for your wedding day

A wedding can be an expensive day to plan for. There is so much to consider such as a venue, food, décor and alcohol. Fortunately, this day does not  have to be so stressful and costly. There are plenty of ways to cut down costs while still achieving your dream...

Read more

Ukubungaza ubuhlakani ngosuku luka Mandela eStangen

Thina eStangen sikholelwa ekutheni ”inkunzi isematholeni” okusho ukuthi abaholi bethu bakusasa batholakala etsheni yamanje, ngakho kubalulekile ukuthi sinike intsha yethu konke abakudingayo ekwenzeni ukuthi ikusasa labo libe eliqhakazile. Lesi sisho sihambelana...

Read more