Latest posts | Stangen

Latest posts

Before you sign up to our blog, perhaps you want to read some of our recent posts below. We blog about everything from life insurance to the not so great financial burdens. When you sign up via email, you will be notified every time we publish another article on the site.

Lobola ins and outs

The tradition of paying lobola is a prevalent one around the world; except it may be done differently from culture to culture. In modern society, it brings the bride and groom's families together, showing that the groom is capable of supporting his bride, and that the...

Read more

33 Money-Saving Tips For South African Couples

Technical recessions, rolling blackouts and retrenchments are probably not high on the list of words you would use on a first date, would you? But after the initial cuddles turn into a long-term commitment, South African couples who plan together are more likely to...

Read more

Izindlela zokonga imali ngosuku lomshado

Usuku lomshado luvame ukuba nezindleko. Kuningi okumele ukucabange njengendawo esizoshadela kuyona, ukudla, umhlobiso kanye neziphuzo ezimnandi. Ngenhlanhla, akudingi ukuthi lezizinto zikucindizele futhi kwande imali oyikhiphayo. Ziningi izindlela zokwehlisa...

Read more

Cost-cutting tips for your wedding day

A wedding can be an expensive day to plan for. There is so much to consider such as a venue, food, décor and alcohol. Fortunately, this day does not  have to be so stressful and costly. There are plenty of ways to cut down costs while still achieving your dream...

Read more

Ukubungaza ubuhlakani ngosuku luka Mandela eStangen

Thina eStangen sikholelwa ekutheni ”inkunzi isematholeni” okusho ukuthi abaholi bethu bakusasa batholakala etsheni yamanje, ngakho kubalulekile ukuthi sinike intsha yethu konke abakudingayo ekwenzeni ukuthi ikusasa labo libe eliqhakazile. Lesi sisho sihambelana...

Read more

How To Budget As A Couple

The word “couple” is defined in the dictionary as - two people, or things of the same sort, considered together. Now you might be in a relationship and consider yourself “together”, but are you on the same page about everything? Probably not. Money is often one of the...

Read more

The Importance Of Having A Last Will and Testament In Place

The day you pass on, there is only one legal document that can talk for you when you no longer can. Your Last Will & Testament is that mouthpiece. If you are like the rest of us, and you’ve spent a lifetime working to pay for things, the day you pass away you’ll want...

Read more

3 Questions You Should Ask Yourself Every 10 Years

Put up your hand if you find yourself doing a tiny bit of soul searching once in a while? Like it or not, our subconscious picks a few do-overs and do-betters and locks it in for us. That's cool because mid-year is a great time to make a few changes in your life. What...

Read more

Izeluleko Engingazinika Zona Zomshado Ebucaneni Bami

Emva komshado nezihambeli zeni zihamba zibuyela ekhaya, bese wena nomyeni wakho. Niyasala nohambo olusha eningalazi ukuthi luzonibekaphi. Kuloluhambo kuzofanele nifunde ezinye izinto ngomshado futhi nibe nokuhlakani ngaloluhambo. Ngenhlanhla, naba bantu abakade...

Read more

Marriage Tips To My Younger Self

Once the wedding day is over, the guests go back home and normal life resumes. The rest of your marriage stretches out ahead of you. While you know you are both committed to the journey ahead, it is an unpredictable one. On this journey you will acquire wisdom and you...

Read more

Amathiphu Esikhombisa Abalulekile Wesuku Lakho Lomshado

Usuku lakho lomshado lungaba usuku olukujabulisayo noma olukukhathazayo kakhulu. Kuningi okumele ukucabange:ukudla, umculo, iziphuzo kanye nomhlobiso. Iziphi ezinye iziluleko ongazipha umuntu olungisela usuku lakhe lokushada? Nazi amanye amathiphu aphuma ku abambalwa...

Read more

7 Essential Wedding Day Tips

A wedding day can easily be one of the most stressful, yet exciting days of one’s life. With all the details ranging from food, music, drinks and décor, what is some advice you would share with someone currently planning their big day? Here are some of the tips a few...

Read more

Here’s One Way To Get Your Marriage Off To a Good Start

Whether you’re recently engaged, planning on tying the knot soon, or hoping to find a partner you can spend the rest of your days with, here are a few pointers when it comes to marriage and money. Get on the same page as soon as possible. A recent survey in the UK...

Read more

Ama-Super-Mama Anakho Konke

Ukwakha ikusasa lakho kuwumsebenzi onzima futhi odinga isikhathi sakho kanye nesineke sakho. Kufanele ukwazi ukubekezela, kodwa uphinde ube nesibindi sokumelana nazo zonke izinselelo ongase ubhekane nazo. Kufana ncamashi nobunina, ubunina bufuna umuntu onesineke,...

Read more