Latest posts | Stangen

Latest posts

Before you sign up to our blog, perhaps you want to read some of our recent posts below. We blog about everything from life insurance to the not so great financial burdens. When you sign up via email, you will be notified every time we publish another article on the site.

Izeluleko Engingazinika Zona Zomshado Ebucaneni Bami

Emva komshado nezihambeli zeni zihamba zibuyela ekhaya, bese wena nomyeni wakho. Niyasala nohambo olusha eningalazi ukuthi luzonibekaphi. Kuloluhambo kuzofanele nifunde ezinye izinto ngomshado futhi nibe nokuhlakani ngaloluhambo. Ngenhlanhla, naba bantu abakade...

Read more

Marriage Tips To My Younger Self

Once the wedding day is over, the guests go back home and normal life resumes. The rest of your marriage stretches out ahead of you. While you know you are both committed to the journey ahead, it is an unpredictable one. On this journey you will acquire wisdom and you...

Read more

Amathiphu Esikhombisa Abalulekile Wesuku Lakho Lomshado

Usuku lakho lomshado lungaba usuku olukujabulisayo noma olukukhathazayo kakhulu. Kuningi okumele ukucabange:ukudla, umculo, iziphuzo kanye nomhlobiso. Iziphi ezinye iziluleko ongazipha umuntu olungisela usuku lakhe lokushada? Nazi amanye amathiphu aphuma ku abambalwa...

Read more

7 Essential Wedding Day Tips

A wedding day can easily be one of the most stressful, yet exciting days of one’s life. With all the details ranging from food, music, drinks and décor, what is some advice you would share with someone currently planning their big day? Here are some of the tips a few...

Read more

Here’s One Way To Get Your Marriage Off To a Good Start

Whether you’re recently engaged, planning on tying the knot soon, or hoping to find a partner you can spend the rest of your days with, here are a few pointers when it comes to marriage and money. Get on the same page as soon as possible. A recent survey in the UK...

Read more

Ama-Super-Mama Anakho Konke

Ukwakha ikusasa lakho kuwumsebenzi onzima futhi odinga isikhathi sakho kanye nesineke sakho. Kufanele ukwazi ukubekezela, kodwa uphinde ube nesibindi sokumelana nazo zonke izinselelo ongase ubhekane nazo. Kufana ncamashi nobunina, ubunina bufuna umuntu onesineke,...

Read more

Super-Moms Who Have It All

The journey of building your career is a challenging and demanding one, it requires time and patience. It requires a courageous person who is up for any obstacles thrown their way. It is as demanding as being a mother. Motherhood requires you to be patient, loving,...

Read more

Is the desire to be a mother universal?

A woman’s ability to have children is generally seen as a gift. To what extent do family expectations and societal pressure play a role? In some contexts, a woman’s decision not to bear children may be met with some resistance. Some do not fathom that those women who...

Read more